Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť IBA Group si váži súkromie návštevníkov našich webových stránok. Zásady ochrany osobných údajov sú určené k tomu, aby Vám pomohli pochopiť, akým spôsobom zhromažďujeme, používame, ukladáme a zverejňujeme osobné údaje užívateľov. Prijatím zásad ochrany osobných údajov užívateľ súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a zverejňovaním svojich osobných údajov ako je uvedené nižšie.

1. Zhromažďované informácie

IBA Group zhromažďuje osobné údaje a neosobné informácie. Osobné údaje zahŕňajú e-mailovú adresu, meno a priezvisko užívateľa. Neosobné informácie zahŕňajú informácie, ktoré nie je možné použiť k identifikácii užívateľa. Patria sem napr.  anonymné štatistiky používania stránok, všeobecné demografické informácie, odkazujúce stránky, adresy URL, typy platforiem a počet kliknutí. Neosobné informácie sa používajú výlučne ku štatistickej analýze a následne sú zo systému odstránené.

4. Práva užívateľa

Užívateľ môže požiadať o prístup, podrobné informácie a kópiu svojich osobných údajov, ktoré má IBA Group k dispozícii a to prostredníctvom kontaktovania spoločnosti pomocou webových stránok. Akákoľvek žiadosť o prístup môže byť predmetom platby za účelom pokrytia nákladov spoločnosti IBA za poskytnutie podrobností o osobných údajoch užívateľa, ktoré má spoločnosť k dispozícii. Pokiaľ sa  užívateľ domnieva, že jeho osobné údaje, ktoré vlastní IBA Group, sú nespoľahlivé, neúplné alebo spracované v rozpore so zákonom alebo týmito Zásadami ochrany osobných údajov, môže:

  • požiadať o objasnenie;
  • podať žiadosť o opravu, zablokovanie, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov užívateľa. Spoločnosť IBA bezodkladne zablokuje, opraví, doplní alebo odstráni všetky osobné údaje, ktoré užívateľ považuje za nepresné, neúplné alebo v rozpore so zákonom a súčasne o tom informuje užívateľa.

2. Použitie osobných údajov

Osobné informácie poskytnuté užívateľom slúžia ku komunikácii. Užívateľ súhlasí s používaním svojich osobných údajov v skupine IBA ku komunikácii s ním. IBA Group bude používať a uchovávať osobné údaje užívateľa po dobu troch mesiacov od dátumu ich zberu. Po tomto období budú osobné údaje užívateľa vymazané.

Užívateľ súhlasí s tým, že IBA Group môže posunúť osobné údaje na pridružené osoby a subdodávateľov spoločnosti so sídlom v Európskej únii i mimo nej. Vyššie uvedené osoby budú spracovávať osobné údaje užívateľov v súlade s pokynmi skupiny IBA Group pre  účely a metódy uvedené v týchto Zásadách osobných údajov. IBA Group si taktiež vyhradzuje právo používať alebo prenášať akékoľvek údaje v prípade, že je nevyhnutné dodržiavať právne predpisy, chrániť integritu siete, plniť požiadavky užívateľa alebo v rámci súdneho sporu a vyšetrovania vo verejnom záujme.

Osobné údaje užívateľa budú spracovávané v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, zákonom č.121/2000 Zb. „O autorských právech  a souvisejícich právech a změná některých legislativních aktů“ (ČR) a zákonom  č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (SR).

5. Odkazy na iné zdroje

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné zdroje. Skupina IBA tieto zdroje nekontroluje a nezodpovedá za ochranu o zachovanie dôvernosti akýchkoľvek informácii poskytnutých užívateľom počas návštev týchto stránok; tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na vyššie uvedené webové stránky. Užívateľ musí postupovať opatrne a kontrolovať prehlásenia o ochrane osobných údajov  platné pre danú webovú stránku.

3. Bezpečnosť

IBA Group sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Skupina IBA prijala technické a organizačné opatrenia, aby zabránila neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom užívateľa, jeho úprave, zničeniu alebo strate, neoprávnenému prenosu, alebo spracovaniu, ako i ďalším zneužitiam. Prenos informácii cez internet nie je bohužiaľ úplne bezpečný. I napriek tomu, že sa  IBA snaží chrániť osobné údaje užívateľa, spoločnosť nemôže zaručiť bezpečnosť užívateľských informácii zasielaných  prostredníctvom Webovej stránky. Akékoľvek poskytnutie osobných údajov užívateľom je teda dobrovoľné a užívateľ jedná na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.

6. Aktualizácie

IBA Group môže  po určitom čase meniť zásady ochrany osobných údajov aktualizáciou tejto stránky. Užívateľ sa zaväzuje pravidelne kontrolovať túto stránku, aby sa ubezpečil, že so zmenami súhlasí. Pokiaľ sú aktualizácie a zmeny pre užívateľa neprijateľné, musí prestať  webovú stránku používať.