Zásady ochrany osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je účinné odo dňa 23. mája 2023. Vezmite prosím na vedomie, že toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bude pravidelne aktualizované, aby odrážalo akékoľvek zmeny v našich postupoch pri spracovaní osobných údajov a aby odrážalo akékoľvek zmeny v príslušných platných právnych predpisoch.

 

IBA Group a.s. je súčasťou spoločnosti IBA Group (ďalej len „Spoločnosť“, „IBA Group“). Táto politika ochrany osobných údajov vysvetľuje, ako naša spoločnosť používa osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, keď používate naše webové stránky, aplikácie, služby, nástroje, a tiež vysvetľuje ďalšie kroky pri spracovaní údajov, ktoré vykonávame, keď spoločnosť IBA Group vystupuje ako správca údajov (alebo akýkoľvek miestny ekvivalent).

 

Súhlas s podmienkami

Pokiaľ nesúhlasíte s podmienkami tejto Politiky ochrany osobných údajov, nenavštevujte, neotvárajte ani nepoužívajte webové stránky, aplikácie, služby alebo nástroje spoločnosti IBA Group ani sa inak nezapájajte do spracovania údajov spoločnosťou IBA Group. Pokiaľ si prajete prestať dostávať marketingové materiály spoločnosti IBA Group, kliknite prosím na tlačidlo „Odhlásiť“ v marketingovom e-maile, ktorý od nás obdržíte, alebo napíšte na dpo@ibagroup.eu.

 

Aké údaje zhromažďujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje od potenciálnych zákazníkov, obchodných partnerov, našich súčasných zamestnancov, potenciálnych zamestnancov a používateľov webových stránok. Ak niektoré z údajov, ktoré zhromažďujeme, nie sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, poskytneme jednotlivcom (ak to vyžaduje zákon) príslušné upozornenie o tom, aké ďalšie údaje budú zhromažďované a ako budú tieto údaje použité.

Naša spoločnosť zhromažďuje nasledujúce údaje:

 • Osobné identifikačné údaje, ktoré ste nám poskytli (napríklad krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov spoločnosti, pozícia, krajina) pre prístup k rôznym súborom na stiahnutie, pre prezeranie určitého obsahu, pre prihlásenie k odberu newsletterov Spoločnosti, na registráciu na akcie a vo vzťahu k vašim preferenciám pri zasielaní marketingových materiálov od spoločnosti IBA Group. Informácie, ktoré sme o vás zhromaždili z verejne dostupných zdrojov, ako sú sociálne médiá, marketingové platformy alebo udalosti, na ktorých ste sa zúčastnili. Budete dostávať oznámenie od spoločnosti IBA Group obsahujúce marketingové materiály, ak ste si takéto informácie vyžiadali od spoločnosti IBA Group alebo ak ste vy alebo váš zamestnávateľ zakúpili služby poskytované spoločnosťou IBA Group;
 • Informácie, ktoré zhromažďujeme, keď používate webové stránky a aplikácie Spoločnosti, ako je typ prehliadača, ISP, odkazujúce/výstupné stránky, typ platformy, dátum/časová pečiatka, počet kliknutí, názov domény a krajiny/stav všetkých webových stránok a aplikácií návštevníkov webových stránok Spoločnosti, informácie o vašom mobilnom zariadení, vrátane (ak existuje) typu zariadenia, identifikačného čísla zariadenia, mobilného operačného systému;
 • Technické údaje od rôznych tretích strán a z verejne dostupných zdrojov, ako sú poskytovatelia analytických služieb, siete reklamných agentúr, poskytovatelia vyhľadávačov;
 • Obchodné informácie: Historické dáta a záznamy o produktoch a službách, ktoré ste obdržali od spoločnosti IBA Group. Korešpondencia medzi vami a nami prostredníctvom vyhradenej poštovej schránky alebo iných elektronických komunikačných prostriedkov (vrátane komunikačných kanálov podporovaných umelou inteligenciou) za účelom spracovania platieb pohľadávok a vykonávania následných obchodných aktivít na zabezpečenie spokojnosti zákazníkov;
 • Audiovizuálne materiály: fotografie a obrázky/audio/materiály urobené/zaznamenané pri návšteve našej kancelárie alebo urobené počas náborových videopohovorov alebo počas akýchkoľvek iných virtuálnych a interaktívnych akcií (vrátane záznamov z virtuálnych seminárov alebo podobných akcií);
 • Súbory cookie a geolokačné údaje : Ako je uvedené nižšie, v niektorých prípadoch môžeme tiež zhromažďovať geolokačné údaje. Ďalšie informácie o našom používaní súborov cookie nájdete v našej Politike používania súborov cookie.

S výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon, webové stránky spoločnosti IBA Group o vás nezhromažďujú žiadne zvláštne kategórie osobných údajov (toto zahŕňa okrem iného údaje o vašej rase alebo etnickom pôvode, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, sexuálnom živote, sexuálnej orientácii, politické názory, členstvo v odboroch, informácie o vašom zdraví, genetické a biometrické údaje). Spoločnosť IBA Group nezhromažďuje informácie o odsúdeniach a trestných činoch.

 

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Vyššie uvedené kategórie osobných údajov získavame buď priamo od vás, alebo nepriamo od určitých tretích strán, ako je technológia našich webových stránok, naše pridružené spoločnosti, vládne agentúry, verejné webové stránky a sociálne siete, rôzni predajcovia.

Väčšinu údajov, ktoré zhromažďujeme, poskytujete priamo vy našej spoločnosti. Údaje zhromažďujeme a spracovávame, keď:

 • registrujete sa online alebo zadávate objednávku na nákup akéhokoľvek z našich riešení, produktov alebo služieb;
 • prihlasujete sa k odberu newsletterov;
 • registrujete sa na webe a zanechávate komentár;
 • dobrovoľne vyplňujete zákaznícky prieskum alebo poskytujete spätnú väzbu na ktorejkoľvek z našich násteniek alebo prostredníctvom e-mailu;
 • používate alebo prechádzate naše webové stránky pomocou súborov cookie vášho prehliadača.

Naša Spoločnosť môže tiež dostať vaše údaje nepriamo z nasledujúcich zdrojov: technológie našich webových stránok, naše pridružené spoločnosti, vládne agentúry, verejné webové stránky a sociálne siete, rôzni predajcovia.

 

Ako používame vaše údaje?

Spoločnosť IBA Group používa vaše osobné údaje iba vtedy, ak je to nevyhnutné na určité účely. V tabuľke nižšie nájdete (i) zoznam účelov, na ktoré spoločnosť IBA Group používa vaše osobné údaje, a (ii) prehľad právneho základu na každý takýto účel.

ÚčelPrávny základ
Sledovanie, ako používate naše systémy, vrátane našich webových stránok, aplikácií a nástrojov.Odôvodnené našimi oprávnenými záujmami na predchádzanie nesúladu s požiadavkami a ochrane našej povesti.
Zlepšenie bezpečnosti a výkonu našich webových stránok, aplikácií, sietí a informácií.Na základe našich oprávnených záujmov poskytovať vám skvelú užívateľskú skúsenosť, ale aj bezpečnosť a užitočnosť našich sietí a informácií.
Analytické spracovanie dát vrátane marketingových dát a dát o organizácii akcií/schôdzok.Odôvodnené našimi oprávnenými záujmami na zabezpečenie riadnej prevádzky našej obchodnej činnosti.
Predaj našich produktov a služieb vám po obdržaní vášho súhlasu s týmto typom spracovania údajov, ktoré je podrobnejšie popísané v časti „Marketing“ nižšie.Odôvodnené našimi oprávnenými záujmami na zabezpečenie našej schopnosti viesť a rozvíjať naše podnikanie.
Správa zmluvného a/alebo pracovnoprávneho vzťahu medzi nami a vami.To je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej ste stranou.
Vykonávanie a riadenie našich obchodných aktivít, vrátane poskytovania našich služieb našim klientom, ich zamestnancom/dodávateľom a zákazníkom, napríklad pri zhromažďovaní ich dát v rámci prieskumov, vrátane prieskumov trhu.Odôvodnené našimi oprávnenými záujmami na zabezpečenie riadneho chodu našej obchodnej činnosti.
Dodržiavanie zákonných požiadaviek.Nevyhnutné, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti.
Vo vzťahu k audio/video materiálom zaznamenaným počas interaktívnych/nahraných akcií (vrátane virtuálnych akcií/webinárov): informovanie zainteresovaných strán o obsahu takýchto akcií/nahrávok (vrátane online zverejnenia takých nahrávok na marketingové účely).Na základe Vášho súhlasu získaného pred zahájením akcie po obdržaní plného obsahu informácií.

 

Ako uchovávame vaše údaje?

Pretože sme globálna organizácia, ktorá má kancelárie a realizuje činnosť po celom svete, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť prenášané alebo sprístupňované medzinárodne ako súčasť globálnych obchodných aktivít spoločnosti IBA Group a taktiež prenášané medzi jej dcérskymi spoločnosťami a pridruženými spoločnosťami. Spoločnosť IBA Group bezpečne ukladá vaše dáta v CRM systémoch Spoločnosti.

Akýkoľvek takýto prenos v rámci globálnych obchodných aktivít spoločnosti IBA Group podlieha platným zákonom o ochrane osobných údajov a tiež našim interným predpisom, menovite: Politike ochrany osobných údajov IBA-PlcD37 a Zásadám spracovania osobných údajov IBA -PlcD39.

U všetkých nami uchovávaných osobných údajov zaisťujeme ich organizačné, fyzické a technické zabezpečenie. Bezpečnostné opatrenia sú zavádzané prostredníctvom našich protokolov, kontrol a súvisiacich zásad, postupov a pokynov, s prihliadnutím na riziká spojené s kategóriami osobných údajov a nami vykonávané spracovanie.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po dobu nevyhnutne nutnú. Udržiavame určité zásady a postupy pre správu a uchovávanie záznamov, ktoré zaisťujú, že osobné údaje budú vymazané po objektívne nevyhnutnom čase v súlade s nasledujúcimi kritériami uchovávania:

 • Vaše údaje uchovávame po dobu trvania vzťahu medzi nami a vami.
 • Vaše údaje uchovávame po celú dobu vašej činnosti na vašom osobnom účte alebo po celú dobu potrebnú na poskytovanie služieb.
 • Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je nutné, aby sme vyhoveli našim globálnym zákonným a zmluvným záväzkom.

 

Zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami?

Osobné údaje môžeme zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb, odbornými konzultantmi a marketingovými agentúrami. Tieto tretie strany sa môžu nachádzať v iných krajinách. Pred takýmto prenosom urobíme primerané kroky, aby sme zaistili, že vaše osobné údaje budú primerane chránené v súlade s požiadavkami platných zákonov o ochrane osobných údajov a v súlade s internými zásadami platnými pre spoločnosť IBA Group.

Akékoľvek odovzdávanie vašich osobných údajov tretím stranám, ktoré sú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, bude prebiehať v súlade s príslušnými medzinárodnými mechanizmami a štandardmi pre prenos údajov.

 

Marketing

Spoločnosti IBA Group by vám rada poskytla informácie o našich produktoch a službách, o ktorých si myslíme, že by sa vám mohli páčiť. Naše cielené e-mailové správy obvykle zahŕňajú sledovacie pixely, súbory cookie a podobné technológie, ktoré nám dajú vedieť, či otvárate, čítate alebo mažete naše správy, a tiež odkazy, pomocou ktorých sa dostanete na cieľové stránky.

Pokiaľ ste udelili súhlas so zasielaním marketingových materiálov, môžete sa v budúcnosti kedykoľvek odhlásiť z takého zasielania. Pokiaľ si prajete ukončiť zasielanie našich marketingových materiálov, kliknite prosím na tlačidlo „Odhlásiť odber“ v marketingovom e-maile, ktorý ste od nás dostali . Ak by ste chceli, aby spoločnosť IBA Group prestala v budúcnosti zhromažďovať a používať vaše osobné údaje, kontaktujte nás prostredníctvom adresy dpo@ibagroup.eu.

 

Odkazy

Webové stránky spoločnosti IBA Group obsahujú odkazy na rôzne webové stránky tretích strán, ako aj zásuvné moduly a aplikácie, ktoré sú na nich dostupné. Keď kliknete na tieto odkazy alebo keď povolíte tieto zásuvné moduly, existuje možnosť, že tretie strany budú zhromažďovať vaše osobné údaje, vrátane následného šírenia takýchto údajov. Spoločnosť IBA Group nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, postupmi ochrany osobných údajov alebo spoľahlivosťou zdrojov tretích strán a nie je za nich zodpovedná. Keď opustíte webovú stránku spoločnosti IBA Group, spoločnosť IBA Group vás vyzve, aby ste si prečítali oznámenie o ochrane osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov na každej webovej stránke, ktorú navštívite.

 

Aké sú vaše práva na ochranu údajov?

Spoločnosť IBA Group by rada zaistila, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý užívateľ má nasledujúce práva:

Právo na prístup znamená, že máte právo vyžiadať si od spoločnosti IBA Group kópie vašich osobných údajov.

Právo na opravu znamená, že máte právo požadovať, aby spoločnosť IBA Group opravila akékoľvek informácie, o ktorých sa domnievate, že sú nepresné. Máte tiež právo požadovať, aby spoločnosť IBA Group doplnila informácie, ktoré považujete za neúplné.

Právo na výmaz znamená, že máte právo požadovať, aby spoločnosť IBA Group za určitých podmienok vymazala vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že máte právo požadovať, aby spoločnosť IBA Group za určitých podmienok obmedzila spracovanie vašich osobných údajov.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu znamená, že máte za určitých podmienok právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou IBA Group.

Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo požadovať, aby spoločnosť IBA Group za určitých podmienok odovzdala údaje, ktoré zhromaždila, inej organizácii alebo priamo vám.

Právo odmietnuť zasielanie správ obsahujúcich marketingové materiály znamená, že môžete kliknúť na tlačidlo „Odhlásiť odber“ alebo „Odhlásiť sa“ na marketingových materiáloch.

Právo odvolať svoj súhlas znamená, že svoj predtým udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať žiadny vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonávaného spoločnosťou IBA Group pred okamihom, keď svoj súhlas odvoláte.

Právo podať sťažnosť na úrade na ochranu údajov ohľadom zhromažďovania a používania vašich osobných údajov Spoločnosťou. Ďalšie informácie vám poskytne miestny úrad pre ochranu osobných údajov (viď časť Ako kontaktovať príslušný úrad nižšie).

Lehota pre našu odpoveď na vašu žiadosť je jeden mesiac. Pokiaľ budete chcieť niektoré z vyššie uvedených práv využiť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailovej adresy: dpo@ibagroup.eu.

Súbory cookie

Súbory cookie sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači za účelom zhromažďovania štandardných informácií a informácií o správaní návštevníkov. Keď navštívite naše webové stránky, môžeme o vás automaticky zhromažďovať informácie pomocou súborov cookie alebo podobných technológií.

Ako používame súbory cookie?

Spoločnosť IBA Group používa súbory cookie rôznymi spôsobmi, aby zlepšila vašu skúsenosť s našimi webovými stránkami alebo aplikáciami, vrátane pochopenia toho, ako ich používate. Ďalšie informácie o súboroch cookie používaných spoločnosťou IBA Group nájdete v našej Politike používania súborov cookie.

Aké typy súborov cookie používame?

Existujú rôzne súbory cookie, ale naše webové stránky používajú nasledujúce:

 • Funkčnosť. Súbory cookie , ktoré vám umožňujú sledovať používanie určitých funkcií a kategórií obsahu. To nám umožňuje viac sa zamerať na to, čo je pre vás najdôležitejšie, a sprístupniť funkcie a obsah a ľahšie sa v nich orientovať.
 • Analytika. Súbory cookie používame na analýzu trendov a získavanie informácií o tom, ako naše webové stránky alebo aplikácie fungujú, a tiež na pochopenie toho, čo nefunguje. To nám pomáha zlepšovať obsah, ktorý poskytujeme, a udržiavať ho aktuálne.
 • Komunikácia. Používame súbory cookie tretích strán, ktoré vám umožňujú v prípade potreby vás rýchlo kontaktovať.

Ako spravovať súbory cookie

Nastavenie cookies môžete zmeniť pomocou nášho Správcu súhlasu s používaním súborov cookies. Ak by ste chceli zo svojho zariadenia vymazať existujúce súbory cookie, môžete tak urobiť pomocou nastavenia prehliadača (ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“). Ak si prajete zablokovať ukladanie ďalších súborov cookie do vášho zariadenia, môžete tak urobiť pomocou nášho správcu súhlasu s používaním súborov cookie.

Upozorňujeme, že zmazanie a blokovanie súborov cookie môže ovplyvniť nastavenie vášho používateľského rozhrania.

 

Zásady ochrany osobných údajov iných webových stránok

Webové stránky spoločnosti IBA Group obsahujú odkazy na iné webové stránky. Naše zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na náš web alebo aplikáciu, takže ak sa rozhodnete prejsť pomocou odkazu na iný web alebo použiť prepojenú aplikáciu, mali by ste si prečítať ich zásady ochrany osobných údajov.

 

Vykonávanie zmien našej politiky ochrany osobných údajov

Spoločnosť IBA Group pravidelne reviduje svoju Politiku ochrany osobných údajov a všetky aktualizácie zverejňuje na tejto webovej stránke. Táto politika ochrany osobných údajov bola naposledy aktualizovaná dňa 23. mája 2023.

 

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Politiky ochrany osobných údajov spoločnosti IBA Group alebo informácií, ktoré o vás uchovávame, alebo by ste chceli uplatniť jedno zo svojich práv na ochranu údajov, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených spôsobov.

 • Naša e-mailová adresa: dpo@ibagroup.eu
 • Naše telefónne číslo: +420 251 116 211
 • Alebo nám môžete poslať list klasickou poštou na adresu: Petržilkova 2583/13, Praha 5, 158 00, Česká republika

 

Ako kontaktovať príslušný úrad

Pokiaľ by ste chceli podať sťažnosť alebo sa domnievate, že naša spoločnosť nevyriešila váš problém pre vás vhodným spôsobom, môžete sa obrátiť na Úrad poverenca pre osobné údaje a informácie. Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov (OS), ktorá je prístupná prostredníctvom hypertextového odkazu.

Nastavenie súkromia

Necessary

Advertising

Analytics

Other