Integrácia back-office a front-office systémov v prostredí poisťovne

Klient

Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Popis

Allianz Slovenská poisťovňa, a. s. je jednotkou na trhu neživotného poistenia na Slovensku. Celkovo spravuje viac ako 6,8 milióna poistných zmlúv a zaberá viac než 27 % poistného trhu. Skupina Allianz Societas Europaea, do ktorej patrí aj Allianz Slovenská poisťovňa, a. s., pritom predstavuje popredného hráča v oblasti poisťovníctva v strednej a východnej Európe.

Odvětví

Financie a Bankovníctvo

Země

Slovenská republika

Počiatočný stav

S prechodom na nový hlavný informačný systém sa objavila potreba prepojenia tohto systému (fungujúceho v režime back-office) s vybranými front-office procesmi.

Klient mal záujem o pilotnú štúdiu uskutočniteľnosti integrácie systémov na úrovni prezentačnej vrstvy.  V ďalšej fáze potom chcel v rámci integrácie aj vytvorenie aplikácie pre operátorov call centra ako jednotného rozhrania pre vyhľadávanie informácií z niekoľkých rôznych subsystémov.

NAŠE RIEŠENIE

IBA CZ do začiatku projektu fungovala vo vzťahu ku klientovi ako dodávateľ intranetového riešenia (na platforme Liferay). Z tejto pozície sa následne zúčastnila všetkých častí projektu integrácie, ktorý podstatne rozšíril využitie portálového riešenia Liferay v prostredí poisťovne.

Projekt sa skladal z týchto častí:

  • Pilotná štúdia uskutočniteľnosti
  • Vybudovanie aplikačnej infraštruktúry
  • Vybudovanie Orchestrátora pre riadenie a monitoring integrácie

Výsledok

Po pilotnej štúdii uskutočniteľnosti a overení riešenia výkonnostnými a disaster testami bola vytvorená nová, vysoko dostupná hardvérová a softvérová architektúra, doplnená sofistikovaným monitoringom.

Projekt priniesol pozitívne výsledky a bol uvedený do prevádzky.